Aktualny dzień w Marancie: 21.02.2
Rada Królewska

Z Forumowy system RPG Marant

Czym jest rada królewska?

Rada krolewska.jpg

Rada królewska jest to organ kolegialny składający się z ministrów konkretnych pięciu dziedzin funkcjonowania państwa. Powołuje ją Król na własne życzenie obsadzając stanowiska słusznymi osobami zgodnie z własnym poglądem i uznaniem. Organ ten pełni funkcję doradczą Króla w najważniejszych sprawach państwa. Poradnik opisujący jak wykonywać czynności radnego opisane są we wpisie wzorce działań mistrzów gry.Kto wchodzi w skład rady królewskiej?

Składa się z pięciu arystokratów wyłonionych przez Króla, zwanymi ministrami, czyli "służącymi" władcy. Każdy minister z osobna, oraz razem jako całość odpowiadają przed Królem za swoje poczynania. Władca jako powołujący radę królewską ma pełen w pływ w zakres obowiązków, za pośrednictwem przewodniczącego rady rozdzielane są zadania, przyznawane i odbierane funkcje oraz obowiązki zależnie od decyzji i uznania Króla.

Kanclerz Koronny

Rada krolewska kanclerz koronny.jpg
Pełni funkcję przewodniczącego rady królewskiej, ponadto pełni funkcję pełniącego obowiązki Króla w przypadku, gdy ten jest niezdolny do podejmowania decyzji, oraz w przypadku nieobecności, choroby lub nagłej śmierci przed powołaniem następcy tronu. Odpowiada przed władcą za wszelkie podejmowane decyzje, pełni również funkcję sędziego wewnątrz rady królewskiej oraz namiestnika króla. Wybierany jest w wyborach elekcyjnych raz na 2 lata. Funkcję kanclerza koronnego pełni Rikka Malkain.


Marszałek Koronny

Rada krolewska marszalek koronny.jpg
Jeden z członków rady królewskiej, pełni funkcję ministerialną wewnątrz państwa oraz za jego granicami na terytoriach podległych (lenna). Do jego obowiązków należy opieka nad służbami bezpieczeństwa państwa w tym strażą miejską, opieka nad górnictwem oraz infrastrukturą państwa. Funkcję marszałka koronnego pełni Marduke Draven.

Podskarbi Koronny

Rada krolewska podskarbi koronny.jpg
Jeden z członków rady królewskiej, pełni funkcję ministerialną w sprawach skarbu państwa. Do jego obowiązków należy ściąganie podatków oraz dbanie o dostawy przedmiotów wartościowych do skarbu państwa. Funkcję podskarbiego koronnego pełni Melkior Tacticus.


Hetman Koronny

Rada krolewska hetman koronny.jpg
Jeden z członków rady królewskiej, pełni funkcję ministerialną w stanie wojny, ponadto pełni funkcję dowódczą wojsk zaciężnych. Do jego obowiązków należy dbanie o pełną gotowość wojsk państwa, zapewnienie dostaw żywności, zapewnienie opieki medycznej oraz organizacja wszelkich innych spraw w stanie wojny. Funkcję hetmana koronnego pełni Patricia Drake.


Archont

Rada krolewska wielebny.jpg
Jeden z członków rady królewskiej, pełni funkcję ministerialną w sprawach natury duchowej i sprawach przyziemnych. Do jego obowiązków należy troska o ubogich i miejsca pracy dla bezrobotnych, nadzorowanie służby zdrowia. Jako kapłan bogów jego głównym obowiązkiem jest troszczenie się o wszystkie świątynie i kaplice służące ludowi oraz przewodniczenie obrzędom religijnym m.in. uroczystościom ślubów, ceremoniom pogrzebowym czy święceniom budynków i przedmiotów. Będąc filarem wiary w bogów jest obecny przy obywatelach i żołnierzach jako święty mąż wspierając ich wiarę i morale swym słowem i czynem. Funkcję archonta pełni Aldyn.


Zadania Rady

Do obowiązków Rady Królewskiej - po za sprawami fabularnymi - należy zastępowanie Mistrza Gry (Króla) przy akceptowaniu nauk, wypraw, oraz pilnowaniu zasad gry.

Przywileje radnych:

Każdy z piątki radnych ma swój zakres obowiązków, który musi sumiennie wykonywać. Dzięki swojemu wkładowi w dobro królestwa, oprócz pensji, otrzymują inne dobra materialne związane z ich domeną, oraz pomagające wykonywać lepiej swoją pracę. Bonusy są jednorazowo przyznawane na początku pełnienia funkcji i zostają odbierane w momencie ustąpienia ze stanowiska. Nie odnawiają się też w przypadku straty. Król ma prawo odebrać ów przywileje osobie niedostatecznie wypełniającej swoje obowiązki.

Kanclerz

Najważniejsza osoba w państwie, zaraz po królu. Musi ona coś sobą reprezentować, dlatego otrzymuje służbowy dwór w dzielnicy szlacheckiej na czas piastowania urzędu. Ma tam zapewnione idealne warunki do pracy, jak i podejmowania gości w sprawach służbowych.

Marszałek

Minister pełniący opiekę nad strażą miejską oraz surowcami i infrastrukturą. Z racji tych obowiązków marszałek musi być mobilny, by móc osobiście doglądać niemal każdej części królestwa. Dlatego posiada do swojej dyspozycji karetę wraz z dwoma ogierami i woźnicą, co ułatwia mu podróże.

Podskarbi

Księgi rachunkowe potrafią zająć sporo czasu, a siedzenie nad liczbami jest męczące. Dlatego podskarbi dostaje do swej dyspozycji trzech najemników: orka, maurena i elfkę. Stają się oni niejako asystentami urzędnika.

Hetman

Siłą kraju obok gospodarki jest jego wojsko. Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo królestwa sama powinna czuć się bezpiecznie. Hetman dostaje piątkę wyśmienicie wyszkolonych żołnierzy pełniącą funkcję straży przybocznej.

Archont

Opiekun strefy duchowej królestwa. Docenia każde życie i dostaje chowańca Haresisa. Ten oprócz funkcji obronnej ukazuje też zdolności najwyższego kapłana odnośnie opieki nad stworzeniami.