Aktualny dzień w Marancie: 21.02.2
Sądownictwo

Z Forumowy system RPG Marant

Czym jest sądownictwo?

Sadownictwo.png

Poprzez sądownictwo rozumiemy władzę sądowniczą opisaną w konstytucji Valfden w rozdziale czwartym. Władza sądownicza jest jedną z podstawowych władz, czyli obok władzy ustawodawczej (reprezentowanej przez Izbę Lordów) i wykonawczej (reprezentowanej przez Radę Królewską). Jest to system władzy, mający na celu rozsądzanie sporów, strzec prawa i porządku, być ostoją sprawiedliwości i moralności. Władza sądownicza sprawuje swoją rolę poprzez prawo jurysdykcji (iurisdictio - "orzekam o prawie"), czyli orzekania o prawie. Władzę sądowniczą królestwa Valfden reprezentuje monarcha, najwyższy sędzia poprzez Sąd Valfden, oraz sędziowie sądów niższych poprzez... sądy niższe.

Organy i instrumenty władzy sądowniczej

Sala Sądowa

Władza sądownicza reprezentowana jest poprzez tak zwane instytucje sądowe, czyli powołane funkcje prawne mające na celu dochodzenie do zakończenia i rozwiązania spraw podejmowanych przez władzę sądowniczą. Każda z ról pełni inne funkcje, które są pokrewne ale mające inny cel i inną drogę powoływania. Do funkcji zaliczamy:

Najwyższy Sędzia

Sędzia
Najwyższy sędzia w procesach sądowych ma najszersze kompetencje, zadania i obowiązki. Do jego zadań należy rozstrzyganie sporów przedłożonych przed jego oblicze, podejmowanie własnych działań przygotowawczych do procesów, rozstrzyganie ich i poradnictwo prawne. W rozwiązywaniu spraw, które zostają przedłożone przed jego oblicze przez prokuratora, adwokata-oskarżyciela lub powództwo własne, ma za zadanie rozstrzygnięcie sporu lub kwestii na podstawie prawa, zgodnie z prawem oraz z uwzględnieniem społecznej szkodliwości lub poprawności czynu w wystosowanym akcie wyroku lub akcie orzeczenia. W rozwiązywaniu sporów wykorzystuje takie funkcje jak:
 • Prowadzenie mediacji - polubowne załatwienie sprawy między stronami sporu. Musi się to odbywać w Sądzie Najwyższym, lecz nie musi w salach sądowych, wymagana jest obecność osób zainteresowanych lub ich przedstawicieli.
 • Prowadzenie rozpraw sądowych - orzeczenie o winie lub niewinności oskarżonego z uwzględnieniem 3 funkcji kary: naprawienie wyrządzonej szkody, pobudzenie społecznej sprawiedliwości oraz zapewnienie o nieuchronności i dolegliwości kary za występek lub zbrodnię. Wszczęte z powództwa cywilnego (przez prokuratora, lub poprzez sędziego), lub prywatnego (osobę oskarżyciela lub adwokata-oskarżyciela w imieniu poszkodowanego). Ma prawo do realizacji swojego orzeczenia poprzez organy władzy wykonawczej w formie dopełnienia orzeczeń i wyroków. Musi odbywać się w Sądzie Najwyższym na sali sądowej lub miejscu pokrewnym, wymagana jest obecność osób zainteresowanych lub ich przedstawicieli.
 • Poradnictwo prawne - na podstawie swojej wiedzy ma obowiązek udzielenia wyjaśnień podczas braku zrozumienia przez zainteresowanego treści wyroków, orzeczeń oraz innych zapisów sądowych z nim związanych bezpośrednio lub pośrednio. Ma prawo do realizacji swojego orzeczenia poprzez organy władzy wykonawczej w formie dopełnienia orzeczeń i wyroków. Nie musi się to odbywać w sądzie, wymagana jest obecność osoby zainteresowanej.
 • Orzecznictwo konstytucyjne - ma za zadanie strzec porządku konstytucyjnego, orzeka na temat ustaw i innych aktów prawnych o zgodności lub niezgodności z konstytucją. W orzeczeniu ma obowiązek wykazać elementy niezgodne z konstytucją do wiadomości Władzy ustawodawczej reprezentowanej podczas ogłoszenia orzeczenia przez instytucję Wielkiego Lorda Elekta. Musi odbywać się w Sądzie Najwyższym lub miejscu pokrewnym, wymagana jest obecność osoby Wielkiego Lorda Elekta.
 • Orzecznictwo stanowe - ma za zadanie strzec porządku prawnego, orzeka na temat działalności organów władzy wykonawczej i ustawodawczej, czy jest ona zgodna lub niezgodna z konstytucją i innymi aktami prawnymi. Ma prawo stosowania tymczasowego zawieszenia w obowiązkach osoby oskarżonej o zarzucany jej czyn. Musi odbywać się w Sądzie Najwyższym lub miejscu pokrewnym, wymagana jest obecność osoby zainteresowanej.
 • Inne działania sędziego - Do innych działań sądu zaliczamy działania jak przygotowywanie aktów oskarżenia, sprawdzanie ich, prowadzenie postępowań przygotowawczych oraz innych działań podejmowanych w celu dopełnienia przestrzegania prawa i sprawiedliwości.


Sędzia

Sędzia w procesach sądowych ma najszersze kompetencje, zadania i obowiązki. Do jego zadań należy rozstrzyganie sporów przedłożonych przed jego oblicze, podejmowanie własnych działań przygotowawczych do procesów oraz rozstrzyganie ich. W rozwiązywaniu spraw, które zostają przedłożone przed jego oblicze przez prokuratora, adwokata-oskarżyciela lub powództwo własne, ma za zadanie rozstrzygnięcie na podstawie prawa, zgodnie z prawem oraz z uwzględnieniem społecznej szkodliwości lub poprawności czynu w orzeczeniu. W rozwiązywaniu sporów wykorzystuje takie funkcje jak:

 • Prowadzenie mediacji - polubowne załatwienie sprawy między stronami sporu. Musi się to odbywać w Sądzie, lecz nie musi w salach sądowych, wymagana jest obecność osób zainteresowanych lub ich przedstawicieli.
 • Prowadzenie rozpraw sądowych - orzeczenie o winie lub niewinności oskarżonego z uwzględnieniem 3 funkcji kary: naprawienie szkodliwości czynu, pobudzenie społecznej sprawiedliwości oraz zapewnienie o nieuchronności i dolegliwości kary za występek lub zbrodnię. Wszczęte z powództwa cywilnego (przez prokuratora, lub poprzez sędziego), lub prywatnego (osobę oskarżyciela lub adwokata-oskarżyciela w imieniu poszkodowanego). Ma prawo do realizacji swojego orzeczenia poprzez organy władzy wykonawczej w formie dopełnienia orzeczeń i wyroków. Musi odbywać się w Sądzie na sali sądowej lub miejscu pokrewnym, wymagana jest obecność osób zainteresowanych lub ich przedstawicieli.
 • Inne działania sędziego - Do innych działań sądu zaliczamy działania jak przygotowywanie aktów oskarżenia, sprawdzanie ich, prowadzenie postępowań przygotowawczych oraz innych działań podejmowanych w celu dopełnienia przestrzegania prawa i sprawiedliwości.


Prokurator

Prokurator
Prokurator jest to instytucja prawna sprawowana przez wyznaczoną do sprawy osobę za pośrednictwem Sędziego lub właściwego do tego organu władzy wykonawczej. Jest o forma osoby-oskarżyciela publicznego, który nie pełni funkcji adwokata-oskarżyciela. Jego zadaniem jest bezstronność oraz dowodzenie takiego stanu rzeczy jaki miał realnie miejsce. Jego zadaniem jest przedstawienie sądowi sprawy, którego powództwo przedłożył, przekładanie materiałów dowodowych które zebrał w drodze procesu przygotowawczego. Jego zadaniem jest przedstawienie wszystkich znanych mu dowodów za winą, oraz za niewinnością oskarżanego o czyn o znamionach przestępstwa. Prokurator bierze udział w:
 • Rozprawach sądowych z powództwa publicznego - Stroną sporów jest osoba oskarżonego (oraz Adwokat-obrońca jeżeli posiada) oraz królestwo Valfden, jego obywatele lub grupa obywateli.
 • Prowadzenie postępowań przygotowawczych w procesach z powództwa publicznego - może pełnić rolę nadrzędną nad organami wykonawczymi w procesie zbierania dowodów oraz materiałów dowodowych do procesu sądowego.

Jak zostać prokuratorem?

Na funkcję prokuratora wyznaczana jest osoba z ramienia instytucji organów ścigania. Na tę funkcję powołuje Marszałek koronny jedną osobę z ramienia osób mu podległych, lub z nim powiązanych w sposób służbowy. Prokurator za swoją pracę otrzymuje 100 grzywien od każdej podjętej i prowadzonej przed Sądem Valfden sprawy. Prokurator otrzymuje 5 dni od zaprzysiężenia na stanowisko na założenie swojego biura w Sądzie Najwyższym o nazwie: Biuro prokuratora [imię i nazwisko] , na przykład: Biuro prokuratora Salazara Trevant.


Adwokat

Adwokat
Adwokat jest to instytucja prawna powoływana wyłącznie na wniosek osoby cywilnej. Wyróżnia się rodzaje adwokatów, które pełnią odrębne funkcje w procesie rozpraw sądowych, gdzie stronami sporu są osoby cywilne albo osoba cywilna oraz królestwo Valfden, jego obywatele lub grupa obywateli.

Jak zostać adwokatem?

Aby zostać adwokatem należy wykupić prawo do wykonywania zawodu adwokata w ratuszu za kwotę 500 grzywien. Następnie należy założyć temat w dziale [ [brak podlinkowania.Sądu Najwyższego] o nazwie: Biuro adwokata [imię i nazwisko] , na przykład: Biuro adwokata Salazara Trevant.

Dalsze czynności adwokackie wynikają ze zleceń od osób prywatnych zgłaszających się do adwokata w celu pełnienia przez niego wyznaczonej funkcji, które są opisane w dalszej części ustawy.


Adwokat-obrońca

Adwokat-obrońca ma za zadanie udowodnienie niewinności osoby, którą reprezentuje. Nie ma obowiązku przedstawiania dowodów, które świadczą o winie jego klienta (osoby oskarżonej). Adwokat-obrońca bierze udział w:

 • Mediacjach - jako jedna ze stron sporu cywilnego rozpatrywana przez sąd w sposób polubowny, w drodze mediacji, dający możliwość uniknięcia kary.
 • Rozprawach sądowych, w których stroną oskarżoną jest osoba cywilna - pełni rolę obrońcy w procesach, mając na celu udowodnienie niewinności osoby oskarżonej.
 • Sprawach stanowych - jako obrońca osoby postawionej przed oblicze sądu za niedopełnienie obowiązków wynikających z pełnionej służby. Ma za zadanie udowodnienie niewinności lub części z zarzucanych mu czynów.


Adwokat-oskarżyciel

Adwokat-oskarżyciel ma za zadanie udowodnienie winy osoby, osób, lub organu postawionego w stan oskarżenia z powództwa cywilnego. Ma obowiązek przedstawianie dowodów wskazujących na winę osób o=postawionych przez niego w stan oskarżenia. Adwokat-oskarzyciel bierze udział w:

 • Mediacjach - jako jedna ze stron sporu cywilnego rozpatrywana przez sąd w sposób polubowny, w drodze mediacji, dający możliwość uniknięcia kary.
 • Rozprawach sądowych, w których stroną powodu jest osoba cywilna - pełni rolę oskarżyciela w procesach, mając na celu udowodnienie winy osoby, osób, lub organu postawionego w stan oskarżenia.

Sąd Valfden

Sądem Valfden określamy wszelkie instytucje sądowe mające pełnić rolę stróży sprawiedliwości i prawa na terytorium całego Królestwa Valfden. Do takich organów zaliczany Sąd królewski, Sąd najwyższy oraz inne sądy niższe, które uchwali Izba Lordów w razie konieczności i potrzeb wynikających z funkcjonowania państwa oraz innych organów.

Sąd Królewski

Sąd Królewski

Sąd królewski jest to instytucja mająca na celu rozwiązywanie sporów, które leżą w geście osoby monarchy. W sądzie królewskim rozpatrywane są sprawy, których podjęcia nie deklaruje osoba Najwyższego sędziego ze względu na brak kompetencji jego urzędu, lub brak możliwości decyzyjnych w danej sprawie wynikający z innych wyjaśnionych w oświadczeniu sędziego względów. Do spraw podejmowanych w sądzie królewskim należą:

 • Spory między szlachcicami w sprawach ziemskich
 • Prośby o ułaskawienie lub kasację kary wyznaczonej przez Sąd Najwyższy jako instytucja 3-ciego odwołania od wyroku Sądu Najwyższego
 • Spory w sprawach ambasadorów, innych pełnomocnych przedstawicieli i konsulów, w których Królestwo Valfden są stroną;

Monarcha ma prawo powołać na stanowiska: adwokata, prokuratora, sędziego pomocniczego, oraz wszelkie inne funkcje zależnie od badanej sprawy, dowolną osobę która pełni, lub pełniła w przeszłości funkcję sędziego sądu Valfden, oraz wszystkie te osoby, które uzna za godne sprawowania funkcji dla danej sprawy. Wszelkie sprawy zostają załatwione w oparciu o majestat prawa i uznanie osoby władcy, który bezpośrednio zajmuje się sprawą.

Aby zgłosić swoją sprawę do Sądu Królewskiego, należy pierw porozumieć się z monarchą, który po zapoznaniu się z wnioskiem, wyznaczy termin rozpoczęcia rozpatrywania sprawy. Najlepszym miejscem do złożenia wniosku, jest Sala tronowa w Pałacu.


Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy

Ogromny gmach budynku manifestujący siłę, sprawiedliwość i nieuchronność działania wymiaru sprawiedliwości, jest siedzibą Najwyższego Sędziego, wszystkich adwokatów oraz prokuratorów. W Sądzie najwyższym podejmowane są wszystkie sprawy, na które rozciąga się władza sądownicza, czyli:

 • na wszystkie sprawy rozpatrywane według zasad prawa i słuszności pod rządem niniejszej konstytucji, ustaw Królestwa Valfden albo traktatów, które w ich imieniu zostały lub zostaną zawarte;
 • na wszystkie sprawy dotyczące ambasadorów, innych pełnomocnych przedstawicieli i konsulów;
 • na wszystkie sprawy z zakresu prawa morskiego;
 • na wszystkie sprawy z zakresu zgodności ustaw, prawa i działań z konstytucją Valfden;
 • na spory, w których Królestwo Valfden są stroną;
 • na spory między dwoma lub kilkoma gminami;
 • między jedną gminą a obywatelami innej gminy;
 • między obywatelami różnych gmin;
 • między obywatelami hrabstwa, dystryktu lub gminy, roszczącymi sobie prawa do gruntu, który był przedmiotem nadań, dokonanych przez różnych Panów ziemskich;
 • między gminą lub jej obywatelami a obcymi państwami, obywatelami lub poddanymi.

Wszystkie te sprawy rozpatrywane są przez Sędziego sądu najwyższego w osobie Najwyższego sędziego. Wszelkie sprawy inne, sprawy, których Najwyższy sędzia nie może się podjąć należą do gestii monarchy i są rozwiązywane w sądzie królewskim. Sąd najwyższy rozpatruje również wszelkie wnioski odwoławcze od wyroków badając powody wnoszenia odwołania oraz prośby we wniosku odwoławczym. Sąd Najwyższy podejmuje wówczas powtórne rozpatrzenie sprawy w formie ponownej rozprawy.

Najwyższy Sędzia

Do jego zadań należy opieka nad funkcjonowaniem pełnego wymiaru sprawiedliwości opisanego w konstytucji, niniejszej ustawie oraz innych ustawach. Do jego zadań należy dopełnienie prawa i rozwiązywanie wszystkich spraw i problemów prawnych z uwzględnieniem prawa, porządku, sprawiedliwości oraz moralności zarzucanych czynów. Do rozwiązywania spraw wykorzystuje Kancelarię sędziego oraz Sąd Najwyższy, zależnie od podejmowanego działania zgodnie z niniejszą oraz innymi ustawami. Funkcję najwyższego sędziego pełni Warcisław.

Sądy niższe

Izba Lordów, na skutek braku znamion potrzeby powoływania innych organów sądowniczych, ustanawia brak innych sądów niż Sąd Królewski i Sąd Najwyższy.