Aktualny dzień w Marancie: 15.04.2
Tytuł

Z Forumowy system RPG Marant

Tytuły w Valfden

Tytuł przyznawany jest przez władcę państwa, łączy się z nadaniem ziemi lub przywilejów dla obdarowanego na zasadzie dziedziczenia, lub bez prawa dziedziczenia, jako wyraz wdzięczności za działalność na rzecz państwa lub samego panującego. Obecnie wyróżnia się 3 warstwy społeczne i 8 tytułów szlacheckich.


Warstwy społeczne

Obecnie wyróżnia się 3 warstwy społeczne.


Chłopstwo

Chlopstwo.jpg
Najniższa warstwa społeczna w państwie. Chłop nie ma prawa do głosowania, posiadania ziemi w mieście jak i poza nim. Nie może opuszczać własności swojego Pana bez jego zgody. Chłopi zamieszkująca tereny wiejskie, zajmują się produkcją rolną. Chłopów charakteryzuje odrębność warunków życia, obyczajów i tradycji, wynikająca z powiązania miejsca pracy z gospodarstwem domowym oraz uzależnienie procesu produkcji od warunków naturalnych.

Mieszczaństwo

Mieszczanstwo.png
Najbardziej rozpowszechniona warstwa społeczna. Należy do niej każdy nowy gracz dołączający do gry. Mieszczanin ma prawo głosowania, posiadania ziemi w mieście, oraz dobrowolnego opuszczania miejsca zamieszkania. Nie ma prawa posiadać własności ziemskie poza murami miasta. Mieszczaństwo składa się z obywateli miast, czyli osób wolnych, podlegających prawu miejskiemu.

Szlachta

Szlachta.jpg
Najwyższa warstwa społeczna, do której przynależeć można jedynie poprzez otrzymanie tytułu szlacheckiego od władcy lub odziedziczenie tytułu rodowego. Szlachcic ma prawo do głosowania, posiadania ziemi w mieście jak i poza nim, oraz do dobrowolnego opuszczania miejsca zamieszkania. Może piastować urzędy państwowe. Szlachta wywodzi się ze stanu rycerskiego w społeczeństwie feudalnym. Szlachta posiadała zespół przywilejów społecznych, z których najbardziej podstawowym jest przywilej posiadania ziemi. Przynależność do szlachty łączy się z obowiązkiem służby wojskowej dla Króla.

Tytuły szlacheckie

Obecnie wyróżnia się 8 tytułów szlacheckich. Wymienione następująco od najwyższego.


Król

Krol.jpg
Tytuł osoby sprawującej najwyższą władzę w państwie. Władca przeważnie koronowany w specjalnym obrzędzie. Król posiada nieograniczoną władzę ustawodawczą i wykonawczą, dowodzi wojskami, zarządza administracją, nadaje tytuły i ziemię szlachcie.

Tytułu Króla używa się w połączeniu z nazwą państwa, ziemią jaką posiada we władaniu np. Król Valfden. Król może posiadać również inne tytuły szlacheckie i przypisane im własności ziemskie.

Książę

Ksiaze.jpg
Tytuł feudalny członków rodziny monarchy i tytuł arystokratyczny władcy wielkich jednostek terytorialnych, podległych Królowi. Książę różni się od Króla tym, że nie został koronowany. Książę może władać lub być właścicielem księstwa.

Tytułu Księcia używa się w połączeniu z nazwą księstwa, ziemią dziedziczną monarchy jaką posiada we władaniu np. Książę Efos. Książę może posiadać również inne tytuły szlacheckie i przypisane im własności ziemskie.

Diuk

Diuk.jpg
Najwyższy tytuł arystokratyczny nadawany przez władcę. Diuk to najważniejsza osoba w państwie zaraz po rodzinie królewskiej. Diuk może otrzymać w swoje posiadanie własności ziemskie takie jak Hrabstwo, Dystrykt i Gmina, lub otrzymać tytuł Margrabiego, Hrabiego bądź Barona danych ziem.

Margrabia

Margrabia.jpg
Tytuł zarządcy prowincji i Marchii, czyli ziem kresowych, dowódcy stacjonujących w ich obrębie wojsk. Margrabia posiada szersze uprawnienia od zarządzających wewnętrznymi okręgami administracyjnymi. Ma prawo do interwencji zbrojnej bez narady z monarchą. Na stanowisko Margrabiego powołuje i odwołuje monarcha.

Tytułu Margrabiego używa się w połączeniu z nazwą Marchii, ziemią jaką posiada we władaniu np. Margrabia Marchii Lenna Elanoi. Margrabia może posiadać również inne tytuły szlacheckie i przypisane im własności ziemskie.

Hrabia

Hrabia.jpg
Tytuł przypadający osobie sprawującej funkcje zarządu i władzy wykonawczej nad okręgiem zwanym hrabstwem. Zobowiązany jest do pobierania podatków od wszystkich mieszkańców zamieszkujących jego ziemie, niezależnie od warstwy społecznej. Jest pośrednikiem pomiędzy niższymi urzędnikami a Królem.

Tytułu Hrabiego używa się w połączeniu z nazwą Hrabstwa, ziemią jaką posiada we władaniu np. Hrabia Tyfu. Hrabia może posiadać również inne tytuły szlacheckie i przypisane im własności ziemskie.

Wicehrabia

Wicehrabia.jpg
Tytuł odnoszący się do rodziny hrabiowskiej, gdzie tytuł Hrabiego przypada najstarszemu członkowi rodu, a wtedy tytuł Wicehrabiego przypada jego synowi. Wicehrabią trzeba się urodzić bądź zostać przez Hrabiego adoptowanym.

Tytułu Wicehrabiego używa się w połączeniu z nazwą Hrabstwa, ziemią jaką posiada we władaniu najstarszy członek rodziny hrabiowskiej np. Wicehrabia Tyfu. Wicehrabia może posiadać również inne tytuły szlacheckie i przypisane im własności ziemskie, głównie Dystrykty nadane przez Hrabiego.

Baron

Baron.jpg
Tytuł oznaczający Pana feudalnego. Baron sprawuje władzę wykonawczą oraz funkcje zarządu nad okręgiem zwanym Dystryktem.

Tytułu Barona używa się w połączeniu z nazwą Dystryktu, ziemią jaką posiada we władaniu np. Baron Lezo. Baron może posiadać również inne tytuły szlacheckie i przypisane im własności ziemskie.

Szlachcic

Szlachcic.jpg
Tytuł Szlachcica jest najniższym tytułem arystokratycznym. Może choć nie musi określać Pana feudalnego sprawującego władzę wykonawczą oraz funkcje zarządu nad okręgiem zwanym Gminą.

Tytułu Szlachcica używa się samotnie, lub jeśli posiada on ziemię w połączeniu z nazwą Gminy jaką posiada we władaniu np. Szlachcic Ven.


Mapa ziem Valfden

Mapaprowincje.jpg