Aktualny dzień w Marancie: 21.02.2
Ustrój Valfden

Z Forumowy system RPG Marant

O ustroju Valfden

1.04.19 za sprawą uchwalenia konstytucji Król Isentor I Aquila zmienił ustrój Valfden na monarchię konstytucyjną. W momencie śmierci, lub abdykacji monarchy, władzę otrzymuję dotychczasowy następca tronu, którym jest najczęściej najstarszy potomek poprzedniego monarchy, a w razie jego braku najbliższy krewny. Rada Królewska obsadzana jest przez osoby wybrane spośród ludu przez monarchę. Izba Lordów zostaje obsadzona Lordami Elektami wybieranymi spośród ludu w wolnych wyborach organizowanych każdego roku podczas veris.Rodzaje władzy

W Królestwie Valfden wyróżnia się cztery rodzaje władzy podlegające bezpośrednio monarsze. Rada Królewska, w której skład wchodzi 5 osób na stanowiskach Kanclerza Koronnego, Marszałka Koronnego, Podskarbiego Koronnego, Hetmana Koronnego i Archonta. Przedstawiciele ów organu wybierani są wyłącznie przez monarchę spośród ludu. Radzie Królewskiej przewodzi Kanclerz Koronny, to on również odpowiada bezpośrednio przez monarchą i ludem Valfden. W skład Izby Lordów wchodzi 6 Lordów Elektów wybieranych z ludu przez lud w wolnych wyborach zwoływanych i przeprowadzanych pod okiem Kanclerza Koronnego. Kadencja Izby Lordów trwa przez marantowy rok (4 miesiące) począwszy od każdej veris. Sąd Valfden, którym przewodzi Wielki Sędzia obsadzany na stanowisku dożywotnio lub do odwołania przez monarchę. Feudalni władcy, którzy sprawują piecze nad ziemiami przyznanymi im przez monarchę lub jego wasali.


Władza wykonawcza - Rada Królewska

Rada królewska jest to organ kolegialny składający się z ministrów konkretnych pięciu dziedzin funkcjonowania państwa. Powołuje ją Król na własne życzenie obsadzając stanowiska słusznymi osobami zgodnie z własnym poglądem i uznaniem. Radą Królewską przewodzi Kanclerz Koronny, odpowiada za jej poprawne funkcjonowanie i wypełnianie powierzonych radnym obowiązków.


Władza ustawodawcza - Izba Lordów

Izba Lordów jest to organ kolegialny składający się z sześciu Lordów Elektów. Powołuje ją Kanclerz Koronny obsadzając stanowiska osobami wybranymi w powszechnych i wolnych wyborach spośród ludu Valfden. Organ ten pełni funkcję ustawodawczą w sprawach Królestwa. Każdy Lord Elekt powołany na kadencję, która trwa jeden marantowy rok (4 miesiące), ma obowiązek przedstawić swój program i projekty, które zamierza zrealizować. Izba Lordów rozpatruje również niezależne projekty zgłoszone przez lud (graczy).


Władza sądownicza - Sąd Valfden

Władzę sądowniczą sprawuje monarcha oraz Najwyższy Sędzia.


Władza feudalna

Król jest jedyną osobą w państwie, która może nadać tytuł księcia, diuka, margrabiego bądź hrabiego. Wszystkie niższe tytuły mogą zostać nadane przez seniorów swoim wasalom, z jednym wyjątkiem. Tytuł lub ziemię można nadać jedynie osobom z grona szlachty. Tytuł szlachecki może zaś nadać jedynie monarcha.

  • Szlachcic ma pełne prawo do posiadanej ziemi: może dowolnie nią dysponować, przekazać lub sprzedać swym potomkom oraz innym osobom posiadającym tytuł szlachcica.
  • Szlachcic nie ma prawa przywłaszczyć sobie ziemi innego szlachcica chyba, że skorzysta z zasady casus belli.
  • Z zasady casus belli, czyli w wolnym tłumaczeniu pretekstu do wypowiedzenia wojny można skorzystać tylko i wyłącznie kiedy szlachcic, któremu rzucamy wyzwanie został wyjęty spod prawa przez Sąd Valfden, wygnany przez Króla Valfden z dworu lub nie logował się do gry przez 2 marantowe lata (8 miesięcy).
  • W wyniku skorzystania z prawa casus belli szlachcic przejmuje posiadane przez pokonanego szlachcica ziemię. Dopuszczalne jest siłowe przejęcie tytułu jednak tylko w przypadku urzędu barona. Przejęcie wszystkich wyższych tytułów musi zostać pobłogosławione przez Króla Valfden.